Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66407/2013

> > > Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság határozatának megtekintése / letöltése < < <

 

Üdvözöljük a www.katonaborhaz.hu oldalon! Ez a weboldal a Katona Borház Kft. (cím: 8051 Sárkeresztes, Kölcsey u. 31., cégjegyzékszám: 07-09-029123) mint adatkezelő tulajdona. Adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelvek teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg vagy használ ezen az oldalon. Az oldal magyarországi felhasználóknak készült.

 

Beleegyezés


 

A Weboldal használatával egyben önkéntesen, kifejezetten és a megfelelő tájékoztatás birtokában elfogadja az Adatvédelmi irányelveinkben foglaltakat. Valahányszor információkat ad meg ezen az oldalon, hozzájárul ezeknek az információknak a gyűjtéséhez, felhasználásához és közléséhez az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően.

 

Gyermekekről


 

Ez a weboldal 18 év alatti gyerekeknek nem ajánlott. Ezen korcsoporttól weboldalunkon szándékosan nem gyűjtünk személyes adatokat, Javasoljuk a szülőknek, hogy beszélgessenek el gyermekeikkel az internet használatáról és az ott megadott információkról. Megkérjük a felhasználókat, hogy mérlegeljék, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására például szüleik előzetes beleegyezésére. Amennyiben igen kérjük, hogy e nélkül ne adjanak meg információkat. Tekintettel arra, hogy Katona Borház Kft. a felhasználóval a jelen weboldal használata során személyes kapcsolatba nem kerül, a jelen pontnak való megfelelést a felhasználó köteles biztosítani. Amennyiben észleljük, hogy valamely személy a szükséges engedély nélkül ad meg személyes adatokat, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlan személy által került a birtokunkba.

 

Az Ön által megadott információk


 

A weboldal egyes területein személyes adatokat kérünk Öntől azért, hogy igénybe vehessen bizonyos lehetőségeket (pl: játékok, promóciók, kampányok). Tájékoztatni fogjuk, hogy ezekhez milyen adatok szükségesek.

 

Aktív adatgyűjtés


 

Hasonlóan sok weboldalhoz ez az oldal is aktívan gyűjt információkat látogatóiról mind speciális kérdésfeltevéssel mind azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy közvetlenül kommunikáljanak velünk e-mail küldésével feedback formában. Néhány adat, amelyet megad személyes adat lehet (pl. olyan adat, amely által azonosítani lehet Önt, mint pl: teljes név, cím, e-mail cím, telefonszám, stb).

 

Passzív adatgyűjtés


 

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek az internet protokol címek (IP címek), cookie-k, internet tag-ok, illetve navigációs adatgyűjtések.

Ezen az oldalon internet Protocol (IP) címeket használunk. Az IP cím egy szám, amelyet az internet szolgáltatója adott a számítógépéhez, hogy Ön elérhesse az internetet és ez az Infotv.3.§. 2.pontjával összhangban – személyes adatnak minősülnek, bár a legtöbb esetben az IP címek inkább dinamikusak, mint statikusak. Arra használjuk az IP címét hogy a szerverünk problémáit megállapítsuk, összesített jelentést adjuk, meghatározzuk számítógépe részére azt a leggyorsabb utat, amelyen kapcsolódhat lapunkhoz, és hogy javítsuk az oldalt.

A „cookie” egy információegység, amelyet egy weboldal küld az Ön web böngészőjére, amely segít a weboldalnak, hogy megjegyezze az Önhöz tartozó információkat és a böngészéskor használt beállításait. A „session” cookies ideiglenes információs egységek amelyek törlésre kerülnek akkor, amikor Ön kilép a web böngésző ablakból vagy más módon kikapcsolja a számítógépet. A Seesion cookies a Weboldalon történő böngészést javítják és összesített statisztikai információt gyűjtenek.  Ez az oldal is használ session cookie-kat. Az internetes cookie felhasználása személyes adatkezelésnek tekintendő, mivel a felhasználó adatainak lekérdezésével, az ő interneten történő nyomon követésével pontos azonosításra ad lehetőséget.  Az Eht. 155. § (4) bekezdése alapján a felhasználó számítógépében történő adattárolás, és az ott tárolt adatokhoz való hozzáférés (mint amilyen a cookie-t kezelő technológia) csak akkor megengedett, ha a felhasználó teljes körű tájékoztatás alapján ehhez egyértelmű, előzetes hozzájárulását adta.

Az internet-tag-ok (egyedüli pixel GIF-ként ismertek, tiszta GIF-ek, láthatatlan GIF-ek és 1-by-1 GIF-ek kisebbek mint a cookie-k és a weboldal számára olyan információkat adnak meg mint a látogató számítógépének IP címe és a böngésző típusa. A navigációs adatokat (log fájlok, szerver logok és clickstream adatok) a rendszer kezelésében használják az oldal tartalmának fejlesztéséhez, piackutatási célokra, és arra, hogy információkat közöljenek a látogatókkal. Ez az oldal nem használ navigációs adatokat jelenleg.

 

Információk felhasználása és közlése


 

Ha csak másképp nem kerül megállapításra, felhasználhatjuk az Ön információit az oldal tartalmának fejlesztésére, arra, hogy az oldalt az érdeklődési köréhez hozzáigazítsuk, hogy információkat közöljünk Önnel (amennyiben ezt kéri), marketing és kutatási céljainkra (amennyiben ezt kéri) és bármely más ebben az Adatvédelmi irányelvekben meghatározott célra. Ha személyes adatokat ad meg ezen a weboldalon, ezeket összekapcsolhatjuk más aktív módon gyűjtött információkkal, kivéve, ha másképpen jelezzük a gyűjtés helyén. Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes adati ne kapcsolódjanak össze passzívan gyűjtött információkkal, hacsak Ön ebbe bele nem egyezik. Személyes adatait más a Katona Borház Kft. által üzemelt weboldalon felhasználhatjuk, és üzleti partnereinknek átadhatjuk (Ez az Infotv. 3. § 11. pontja szerinti adattovábbítással megvalósított adatkezelés, melyhez az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása szükséges.) amelyek szintén a jelen Adatvédelmi irányelveknek megfelelően kezelik ezeket. Ezen túlmenően átadhatjuk személyes adatait harmadik félnek, de kizárólag:

  • weboldal tevékenységének eladásával, átruházásával vagy más olyan átadásával kapcsolatban, amely érintheti az információkat, megköveteljük, hogy bármely ilyen vevő az adatokat a jelen Adatvédelmi irányelvek szerint kezelje, és hasonló célokra használja: vagy
  • ha hatályos jogszabály, bírósági határozat vagy kormányrendelet írja elő az átadásukat.

Az adattovábbításra adott esetben az Európai Gazdasági Térség területén (EGT, melynek része az Európai Unió minden tagja, valamint Norvégia, Lichtenstein és Izland) kívülre is sor kerülhet. (Ehhez az Infotv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges.) Ezen túlmenően, teljes mértékben használni fogjuk az ezen oldalon keresztül megszerzett nem személyes adatokat. (Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján minden olyan adat személyes adat, mely az érintettel kapcsolatba hozható.)  A személyes adatokat a weboldallal összefüggésben nyújtott szolgáltatásainkban közreműködő személyek ismerhetik meg.

 

Hozzáférés, javítás és törlés


 

Azért, hogy a weboldalon megadott személyes adatai pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek, kérjük, forduljon hozzánk az alább megadott módon, és Mi megtesszük a lépéseket a birtokunkban levő adatok felfrissítésére vagy kijavítására, illetve kérésére töröljük adatait a listánkról vagy zároljuk azokat. Ön jogosult továbbá tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről és a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen. Abban a nem várt esetben, ha személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi.CXII. törvény szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a 2011.évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Amennyiben Ön kéri a személyes adatainak törlését, a Katona Borház Kft. számára a személyes adatok nem állnak rendelkezésre, így nem áll módjában továbbá bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül Ön azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései. Abban az esetben, ha a személyes adatokra az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy ha a Katona Borház Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), szükség van az adatok a 2011.évi CXII. törvény 6.§.(5) alapján az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetőek.

 

Biztonság


 

Weboldalunkon minden ésszerűen elvárhatót megteszünk azért, hogy megvédjük a számítógépéről az oldalunkra továbbított megadott személyes adatait az elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól. Törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Meg kell jegyeznünk, hogy az internetes adatátvitel sosem lehet teljesen biztonságos vagy hibáktól mentes. Az oldalra vagy onnan küldött e-mail üzenetek nem lehetnek teljesen biztonságban, ezért különös figyelmet kell fordítania arra, hogy milyen információkat küld el az e-mail-en keresztül. Sőt amennyiben jelszót, ID számokat vagy egyéb más speciális jellemzőt használ, ezen az oldalon azok biztonságáért Ön tartozik felelősséggel. A személyes adatokat jelen Adatvédelmi irányelvekben meghatározott célokkal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban, szerződésekben vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési ideig tároljuk. Az elektronikus formátumban (pl.: email-ben) átadott személyes adatokról biztonsági mentési eljárás részeként másolat készülhet, és ha a másolat nem semmisíthető meg vagy nem szolgáltatható vissza, vállaljuk, hogy a másolatokhoz nem férünk hozzá és nem használjuk fel azt követően, hogy az adatkezelés megszűnik.

 

Más weboldalakhoz kapcsolódó linkek


 

Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és az Adatvédelmi irányelveink nem érvényesek azokra a weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az adatvédelmi irányelveit.

 

Egyéb feltételek


 

Ezen a weboldal használatára a jogi tudnivalók érvényesek.

 

Kapcsolat


 

Amennyiben kérdése, problémája vagy észrevétele van jelen Adatvédelmi irányelveinkkel, vagy jelen oldal tájékoztatási gyakorlatával, lépjen kapcsolatba velünk:

Katona Borház Kft. (székhely: 8051 Sárkeresztes, Kölcsey u. 31., levelezési cím: 1221 Budapest, Szetnkorona u. 1/a.)  email: info@katonaborhaz.hu

 

Változás az Adatvédelmi irányelvekben


 

Ha az Adatvédelmi irányelvekben változás történik, az felkerül a weboldalunkra. Kérjük, hogy bizonyos időközönként ellenőrizze azt.